Het toepassen van de zogenaamde bedrijfsrichtlijnen  (BRL) verschaft uw bedrijf een mogelijkheid om u te onderscheiden van de concurrentie

 

BRL certificering / KOMO certificaat  > tbv installatiebedrijven

komo-installBRL 6000 borgt de aanleg en onderhoud van installaties, zodat de gebruiker een kwalitatief goede veilige installatie krijgt en houdt. 

De BRL certificering garandeert de kwaliteit van de aangelegde installaties en maakt aantoonbaar dat aan de geldende veiligheidsvoorschriften wordt voldaan.

 

Met het BRL / KOMO certificaat zijn opdrachtgevers ervan verzekerd dat het gecertificeerde installatiebedrijf de wettelijk vereiste kwaliteit biedt. Hiermee is het installatiebedrijf in staat zich beter te positioneren in de markt en het installatieproces continue te optimaliseren.

ARBO-ABC verzorgt het handboek, de benodigde documenten  en de instructie van  uw personeel!  

 

BRL/SIKB 2100 - verticaal mechanisch boren > tbv mechanisch boorbedrijven

mechanisch borenIn Nederland worden dagelijks veel mechanische boringen uitgevoerd voor verschillende doeleinden. Tegelijkertijd moet de overheid de kwaliteit van ons grondwater beschermen. Het ongecontroleerd doorboren van scheidende lagen in onze bodem leidt op termijn onherroepelijk tot aantasting van de kwaliteit van het grondwater. Daarom stelt de overheid regels aan het uitvoeren van mechanische boringen. Sinds 1 januari 2011 mogen bepaalde typen mechanische boringen alleen nog worden uitgevoerd door bedrijven die beschikken over een erkenning afgegeven door Bodem+.

Voor die erkenning moet een bedrijf in de eerste plaats laten zien dat het die mechanische boringen uitvoert volgens daarvoor gestelde eisen. 

Erkenningverplichting op basis van een certificaat :   Sinds1 januari 2011 mogen alleen daarvoor erkende bedrijven nog bepaalde typen mechanische boringen uitvoeren. Dit is een verplichting op grond van het Besluit bodemkwaliteit in samenhang met de Regeling bodemkwaliteit.
Meer informatie over de erkenningverplichting staat in een brief die Bodem+ op 9 maart 2010 heeft gestuurd aan de bij hen bekende belanghebbende partijen. 
 

Om de verplichte erkenning te kunnen aanvragen heeft een bedrijf een certificaat nodig voor mechanisch boren.

ARBO-ABC begeleid u bij het opzetten van het mechanisch boren handboek, de benodigde documenten en de instructie naar uw personeel!